Wat moet ons met Jurie van den Heever doen? (3)

Jurie van den Heever Wat moet ons met ons kerk doen copy
My weergawe van Jurie se voorblad simboliseer die woorde van Rom.1:22-25: “Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword…
hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepping vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid.”

(Apologies to English readers. This is the third reflection on an Afrikaans book that is causing some disturbance in the Christian community over here in South Africa.)

“Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie — want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie.” 

Paulus aan die Korinthiërs

Ons het reeds die punt gemaak dat die tipe Christenskap waarteen Jurie in opstand kom ons meer vertel van Jurie en sy sienings as van die Bybelse idee van geloof: Christene is mense wat kinders bang maak met die hel. Christene aanbid ‘n God wat ‘n moordenaar en boelie is. Christene gebruik die hiernamaals as ‘n magspel om lede te werf. Wetenskaplike bevindings help ons om beter en veilige lewens te lei omdat ons nou weet dat epidemies, aardbewings en vuurspuwende berge nie meer aan ‘n opportunistiese en wraaksugtige opperwese toegeskryf word nie. En so aan.

Die implikasie is vanselfsprekend: Geloof in Christus is lekker vir ouens wat so bietjie agter-die-klip is.

Die idee dat God ‘n inhiberende beheervraat is, en dat hy bedreig voel deur ons vryheid, is nie nuut nie. Volgens die Genesis verhaal is dit hierdie gedagte wat die mens laat wegdraai het van God, en wat die ideaal van onafhanklikheid en selfverwesenliking in hom/haar geplant het.

Ongeloof word dus moontlik gemaak sodra God onder verdenking is. En dit doen ons sommer maklik deur die “kerk” se wandade uit te wys, en dan te maak asof God die argitek van die kerkorde en haar tradisionele absurditeite is.

Boem! Die koeël is deur die kerk, en sommer deur God en Jesus ook.

Die Bottom Line…

Die enkele gedagte wat in Jurie se boek uitstaan as ‘n wanvoorstelling van die verskil tussen geloof en ongeloof, is die idee dat ons “ons fiktiewe posisie as kroon van die skepping” moet verruil vir die “voorreg om ‘n integrale deel van die Kosmos te wees.” So kan die self getransendeer word en is die uitsig “nie meer vanuit ‘n posisie van mag en eiebelang nie.”

Steven Pinker word aangehaal in die verband: “… occupying another’s vantage point and imagining his or her own emotions as if they were one’s own.”

Dit bring my by die vraag wat ek laas op hierdie blog gevra het: Versluier Jurie met opset wat in die Bybel staan, of is hy onbewus daarvan?

Die voorstel dat selfloosheid en die kweek van ‘n empatiese bewussyn bevorder kan word deur geloof in God en Christus af te sweer, spreek van majestueuse teologiese onkunde en/of verwarrring.

Die rede is voor die handliggend: Elke woord wat ooit uit die mond van God gegaan het, en wat gespreek is deur engele en profete en op talle ander maniere, en uiteindelik gekulmineer het in die lewe en lering van Jesus Christus, het ten doel gehad om die inherente narsisme van die mensdom te stuit.

Die sogenaamde Augustiniaanse idee van die “erfsonde,” wat soveel ontsteltenis veroorsaak in Jurie en Sakkie en Piet en Hansie se kringe, en wat afgemaak word as ‘n vyfde-eeuse konstruksie, moet geïnterpreteer word teen hierdie agtergrond.

Die Bybelse storie is van begin tot einde konsekwent en eenvoudig: Êrens in die geskiedenis van die mensdom het daar ‘n gebeure plaasgevind wat ons bewussyn geswaai het na die self en die belange van die self. Dit het gelei tot die fenomeen van “begeerte,” naamlik die drang en sug na dinge, mense en insidente wat die pelgrimstog na selfaktualisering en selfverwesenliking kan moontlik maak.

Die donker kant van hierdie avontuur is natuurlik ‘n onafwendbare afgestomptheid en gevoelsarmoede teenoor diegene wat nie waarde kan toevoeg tot die “ek” ideaal nie.

Terwyl ons lekker kan vuisslaan oor die historisiteit van die tuinverhaal, is die boodskap daarvan duidelik en ondebatteerbaar: Om betower te word deur die projeksie van ‘n toekomstige self wat groter en wonderliker is as die self van die hede, is om weg te kyk van die God wat “is” en nie “word” nie, en om vervreemd te word van ‘n vorm van levensonderhoud en groei wat uit hom uit spruit en alle hunkering na ander vorme van “word” oorbodig maak.

Kom ons kyk vir ‘n oomblik verby die vreemdheid daarvan dat die eerste motiveringspreker in die mensegeskiedenis ‘n slang was, en ons let op die boodskap agter die storie: Die essensie van menslike motivering, soos ons dit ken en verstaan, kan teruggetrek word na ‘n duister en bose mag wie se eksplisiete doel die verheffing van die self en die vernietiging van die liefde is.

Die sogenaamde “erfsonde” is dus niks anders as ‘n universele geneigdheid om die belange van die self bo die belange van ander te stel nie.

Ek is jammer, Jurie, maar ek dink dit is ‘n geniale beskrywing van die probleem van die wêreld waarin ons leef. Jy en Sakkie is welkom om julleself uit te sluit, maar ek is met hierdie vervloekte ding gebore, en dit het die rigting van my hele lewe bepaal.

Die woord wat die Bybel gebruik vir hierdie universele toestand van die mens is “ongeregtigheid.” En hier moet ons onmiddellik afstand doen van Calvinistiese konstruksies en ander denominasionele konnotasies wat ons aan die woord mag heg (die Engelse “righteousness” wat in Afrikaanse Bybels “vryspraak” geword het, eerder as die Hebreeuse tsedek en Griekse dikaiosune wat “justice” beteken).

Ongeregtigheid in die Bybel is dus niks anders as die onvermoë om reg te laat geskied aan ander nie, m.a.w. die onvermoë om ander te ag met dieselfde intense belang wat ons vir onsself koester en preserveer.

‘n Wraaksugtige Opperwese?

Die refrein van God se “wraaksug,” wat Jurie se boek kenmerk en hom so lekker vir Dawkins en sy tirade teenoor God laat aanhaal, is ‘n mistasting. Dit is duidelik dat Jurie nie God se aard en karakter verstaan nie.

Let daarop dat God se belang in die moord van Abel voortspruit uit die “bloed van Abel” wat uitroep uit die grond. Kain se sogenaamde “skuld” voor God onstaan as gevolg van dit wat hy aan sy broer gedoen het, nie omdat hy een of ander arbitrêre drif of drang of wet in God teëgestaan het nie.

Die rede hoekom God vir Kain aanspreeklik hou is nie wraaksug nie, maar liefde. As God bloot vir Kain sou “oorsien,” sou hy saam met Kain skuldig geword het aan ongeregtigheid. Abel word die “slagoffer” van Kain se ongeregtigheid, en God tree in as Abel se verdediger en dring aan op ‘n regstelling om die ewewig van geregtigheid te herstel.

Kain het ‘n lewe geneem, en nou skuld hy ‘n lewe.

Dis soos die boelie se pa wat hom voor stok kry omdat hy sy jonger boetie afgeknou het: “Jy het Junior seergemaak. Ek is lief vir Junior, daarom hou ek jou aanspreeklik. Jou skuld bly staan totdat jy regmaak met Junior. En jou regmaak beter op dieselfde vlak wees as jou oortreding.”

Hoe op dees aarde verander dit God in die boelie?

Die offersisteem van die Ou Testament is niks anders as ‘n verlengstuk van hierdie liefde van God nie, dus ‘n voorsiening vir die Kains van die wêreld om “reg te maak,” en vir die Abels om kompensasie te ontvang.

Die punt is dat God ook lief is vir die boelie, en dat Junior boonop self skuldig is aan sy eie tipe boeliery. God se liefde en geregtigheid vereis nie net ‘n betaling nie, maar help ons ook om die betaling te maak. Hy vereis die lam, maar dan voorsien hy dit.

Dit is genade, en dit is nie goedkoop nie. Daarom word restitusie dwarsdeur die Bybel voorgeskryf as deel van die regmaak of versoeningsproses, en altyd in ooreenstemming met die oortreding.

Die vader se liefde het ‘n finale doel: Hy wil hê die boelie en sy jonger broer moet versoen, en mekaar liefhê soos hy hulle liefhet. Dit is die “Konkryk van God en sy geregtigheid,” ‘n term wat grootliks ‘n niksseggende kerklike cliché geword het.

Beroof God se Wet ons van ons Vryheid?

God se “Wet” staan in diens van hierdie relasionele geregtigheid – ‘n stel reëls wat ons verbied om ons naaste te benadeel, met eksplisiete voorskrifte vir boetedoening indien ons dit wel doen.

‘n Oog-vir-‘n-oog maak nie die hele wêreld blind nie, soos Ghandi beweer het nie, maar gebied relasionele geregtigheid deur die oortreders daarvan aan die ontvangkant van hulle eie ongeregtighede te plaas. So word die ewewig van Deuteronomium en Levitikus se “skale van geregtigheid,” wat wêreldwyd op hofsale verskyn, herstel.

As ons nie hierdie onderbou het in ons benadering tot die Nuwe Testament nie, word Jesus se konstante verwysings na geregtigheid niksseggende mistiese praatjies. Dan word hy Jurie se “nobody” en “gewone mens” – met ‘n irrelevante boodskap.

As ons dit egter het, dan merk ons op dat Jesus die hele wet en profete opsom in die woorde “doen aan ander soos jy wil hê hulle aan jou moet doen,” en “jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” Hier is die geregtigheidsformule – die onmoontlike opdrag om dieselfde bewussyn te koester teenoor andere as wat ons vir onsself het.

So vertel Jesus storie op storie om aan ons te verduidelik dat geen vorm van fanatiese wetsonderhouding die ongeregtigheid van die menslike hart kan demp nie. Die probleem is nie die Wet nie, maar dit wat binne ons aangaan. Daarom het hy nie gekom om die Wet te ontbind nie, maar te vervul.

Hy verduidelik dit deur te praat van ‘n praktiese geregtigheid wat groter is as die wettiese geregtigheid van die Fariseers en Skrifgeleerdes – ‘n geregtigheid wat die tirrannie van begeerte en die drang na selfgelding neutraliseer, en ons in staat sal stel om ons vyande lief te hê en dienaars van andere te wees.

Paulus het presies dieselfde storie: Jesus het gekom het om die skuld van ons ongeregtighede te betaal, maar ook om ons te verlos van die oorsaak daarvan. Dit het hy gedoen deur ‘n daadwerklike hartsverandering binne in ons te bewerk – ‘n bonatuurlike wedergeboorte deur die Gees van God – wat ons in staat stel om te deel in God se natuur van liefde en geregtigheid.

Die vereiste? Ons moet bereid wees om ons selfvertroue te vervang met ‘n vertroue op God. So sal die regverdige deur die geloof lewe. So sal ons ons narsistiese lewens verloor en die lewe van God vind wat ons in staat stel om selfloos en empaties te lewe.

Ons hoef dan nie meer offers te bring nie, maar ons word die offer – soos wat Jesus gedoen het. Dit beteken ons is bereid om ons lewens af te lê vir ander en hulle hoër te ag as onsself. Dit is geregtigheid. Dit is die Koninkryk van God.

Die “Vervulling van die Wet”

Hierdie fenominale kapasiteit vir liefde vervul die intensie van die Wet. In Paulus se woorde: Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die Wet.

Diegene wat deur die “Gees gelei” word is nie onder die Wet nie, want hulle doen alles en meer wat deur die Wet vereis word. Die verskil is dat hulle dit spontaan en onbewus doen. Hulle is die kinders van God, en deel in hulle Vader se natuur.

Die gedagte dat hierdie boodskap ‘n persoon in ‘n “posisie van mag en eiebelang” plaas wat lekker opgelos kan word deur jouself te sien as ‘n integrale deel van ‘n godlose Kosmos is absurd. Die Kosmos het nog nooit enigiemand tot verantwoording geroep vir dade van onreg teenoor minder bevoorregtes nie. Die Kosmos het nooit haar lewe vir ons gegee om ons te verlos van ons narsistiese selfobsessies nie, en om die ellelange lys van aanklagte wat teenoor ons staan vir ons relasionele wandade uit te wis nie.

Ten Slotte… 

Meer as enigiets anders is dit die valse voorstel van hierdie sentrale boodskap van die Bybel wat Jurie se boek ongeloofwaardig maak. God word uitgewys as die probleem, eerder as ons. As ons maar net ontslae kan raak van God, dan sal alles uitwerk.

Volgens die evangelies is dit hierdie tipe argumentering wat gelei het tot Jesus se kruisiging. Die skuldiges het hulle skuld projekteer op die onskuldige, en hulleself verontskuldig.

Let daarop dat Jurie Bybelwetenskaplike op Bybelwetenskaplike aanhaal om sy konklusies te staaf. Hierdie ouens weet meer as ons almal, sê Jurie. Hulle het agter die gordyn ingeloer, en ons moet na hulle luister.

Dit fassineer my dat nie een van hierdie intellektuele reuse die eenvoudige liefdes- en geregtigheidsboodskap van die Bybel snap soos dit in ‘n paar paragrawe hierbo uiteengesit is nie.

En dit laat my wonder of ‘n persoon fenominale geleerdheid nodig het om blind te raak vir iets wat so opsigtelik is…

Wat moet ons met Jurie van den Heever doen? (2)

Jurie van den Heever Wat moet ons met ons kerk doen
My weergawe van Jurie se voorblad simboliseer die woorde van Rom.1:22-25: “Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword…
hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepping vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid.”

(Apologies to English readers. I am still reflecting on an Afrikaans book that is causing some disturbance in the Christian community over here. The author, a well known South African palaeontologist, suggests that churchgoers should drop the idea of an almighty, omniscient and all knowing God, who has a son named Jesus, for a “natural spirituality” or “ecomorality.”)

“The riddles of God are more satisfying than the solutions of man.” G.K. Chesterton

In sy boek Wat Moet Ons Met Ons Kerk doen, stel Jurie van den Heever God en Christenskap op so ‘n wyse voor dat geen regdenkende mens iets daarmee te doen sal wil hê nie. So berei hy sy lesers voor vir sy eie groot antwoord: ‘n “Natuurspiritualiteit” of “ekomoralitiet” wat losweg geskoei is op die volgende beginsels:

 • Daar hoef geen God erken of aanbid te word nie. (Inderdaad, want daar is “bewese navorsing” wat die idee van ‘n Almagtige, Alwetende en Alsiende God weerlê!)
 • Gebed as ‘n “gesprek met ‘n opperwese” is nie ‘n opsie nie, want dit bestaan nie. Dit is bloot ‘n vorm van selfterapie.
 • Daar bestaan nie iets soos ‘n menslike “siel” of “gees” nie. Die mens is ‘n somtotaal van biologiese funksies.
 • Daar is geen sprake van lewe na die dood nie. Die hiernamaals is ‘n mite en fopspeen. Enige godsdiens wat die idee van ‘n nadoodse voortbestaan steun is besig met ‘n “magspel om steun te werf.” (!)
 • Daar is geen eindoordeel of finale geregtigheid nie.
 • Jesus was ‘n “nobody amongst nobodies” – ‘n “verstote Jood” wat misluk het in sy poging om Israel godsdienstig te vernuwe. Van sy uitsprake en voorspellings het nie “steek gehou nie.” Die rede hoekom hy aan God as sy vader gedink het is omdat hy in werklikheid ‘n vaderlose uitgeworpene was. Natuurlik het hy nooit opgestaan uit die dood nie, nie opgevaar na die hemel nie en is daar geen sprake daarvan dat hy ooit sal terugkeer aarde toe nie.
 • Die God van wie ons lees in die Ou Testament is iesegrimmig, inmengerig en manipulerend. Die ateïs Richard Dawkins is korrek as hy van hom praat as ‘n “unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.”
 • Daar is goeie nuus! Die biologie bied ‘n gesonde en spiritueel bevredigende alternatief vir ‘n “fundamentalistiese godsbegrip.” (Anders as die Bybelse God is die aarde heilig en onderhou lewe!)
 • Die slotsom is eenvoudig: Enige formulering oor die betekenis van ons aardse bestaan kan nie sonder ‘n “wetenskaplike onderbou en veral die insette van die ewolusionere Biologie geskied nie.” Die biologie bied ‘n uitsig op die kosmos wat veel meer sê as wat enige tradisionele vorm van geloof kan hoop om te doen. Dit spreek tot ‘n spirituele dimensie.

Ek wonder oor die venyn in Jurie se boek.

Ek wonder oor die ekstreme verwerping van klassieke spiritualiteit in alle vorme, en hoekom iemand ‘n behoefte sou hê om dit te herdefinieer en te reduseer tot ‘n blote verwondering oor/bewondering van die materiële. (Is die Mona Lisa meer bewonderingswaardig vir mense wat sukkel om Leonardo binne-in die skildery te vind, en daarom aflei dat sy haarself op een of ander wyse geskep het? Verwar ons nie dalk raaiselagtigheid met verwondering nie?)

Ek wonder hoekom Jurie bereid is om sy akademiese integriteit te kompromiteer deur absurde stellings te maak, soos dat daar “bewese navorsing” bestaan wat die dogma van ‘n “Almagtige, Alwetende en Alsiende God” weerlê, asook die bestaan van “‘n siel” en “die wederkoms.” Hoe op aarde bewys ‘n mens dit? Ons weet mos die afwesigheid van ‘n bewys is nie ‘n bewys van afwesigheid nie.

Ek wonder oor Jurie se blatante oneerlikheid, as hy die eksplisiete stelling maak dat enige godsdiens wat die idee van ‘n nadoodse voortbestaan steun besig is met ‘n “magspel om steun te werf.” Dit is nie waar nie. Met die stelling beskuldig hy elke groep opregte gelowiges deur die eeue, wat glo of geglo het in een of ander vorm van ‘n spirituele bestaan buite die grense van hul huidige aardse liggaam en vlees, van duister motiewe. Die sin is so ‘n growwe veralgemening dat geen eerstejaar op universiteit oorgesien sal word vir dit nie.

Ek wonder oor Jurie se voorstel dat daar belangrike aanpassing in die “kerk” nodig is. As ons alles moet glo in sy boek, dan bestaan daar nie iets soos ‘n kerk nie en is daar ook geen gronde vir ‘n kerk nie. Dan is sy voorstel net so sinvol soos om Sinterklaas se huis te probeer herbou of die plaaslike tandemuisklub te probeer hervorm.

En ek wonder natuurlik oor die slotsom van die boek – dat mense soos Jurie eintlik die rol van die geestelike leier en profeet in die samelewing moet oorneem. As Jurie beweer dat die biologie tot ‘n spirituele dimensie spreek en ‘n uitsig op die kosmos bied wat veel meer sê as wat enige tradisionele vorm van geloof kan hoop om te doen, dan beweer hy maar eintlik dat ouens soos hy veel meer sê as diegene wie op ‘n tradisionele wyse oor geloof dink, besin en praat, en dit sluit Jesus en Paulus in. (Onthou, die enigste wyse hoe die biologie en paleontologie met die leek kan “praat” is deur die bemiddeling van diegene wie dit bestudeer en ken.)

Maar te midde van al my verwondering oor Jurie, wonder ek die heel meeste of hy onkundig is rondom dit wat werklik in die Bybel staan, en of hy dit met opset versluier.

Meer hieroor volgende keer…

Why I will be Praying with Angus on Saturday

images-23I have never been to one of Angus Buchan’s meetings.

This is not because I have anything against Angus, or his meetings, but because I stopped attending huge Christian gatherings many years ago.

There are a number of reasons for this, and I am not even sure I understand all of them. When I stepped out of denominational Christianity, I stepped into a world where crowds did not matter, where personal relationships took precedence over group dynamics, where celebrity preaching and performance worship were exchanged for nights with friends and their Bibles around kitchen tables.

So I don’t have a problem with huge Christian gatherings. I just happened to embark on a route where I stopped running into them.

I do have a problem with something else, though: Bandwagons.

As a young Christian, someone told me that as light attracts insects, revival fires tend to attract strange people with strange agendas and even stranger teachings. Anyone familiar with the history of spiritual awakenings will know what I am talking about.

Whether we like it or not, Angus Buchan’s ministry has become a type of brand here in South Africa (brandwagon?). As it is with great brands, a lot of people are attracted to it for the sake of the spectacle. You can make money out of a brand. You can promote your cause because of a brand. You can spread your teachings under the name of a brand.

Some of us believe that this is the greatest danger facing Angus’ ministry: People who would like to use his wagon for their band. And so we resolved at our fellowship to start praying for Angus instead of just praying with him.

For those with misgivings about Angus: Remember that there is no problem with someone functioning as a type of “spiritual uncle” for South Africa, as long as such a person does not see himself as a mediatory figure between God and the rest of us, or make any absurd assumptions about his authority. This is why a lot of us appreciate the fact that Angus does not have some or other ridiculous title tied to his name, that he does not wear a religious costume and that we cannot pin him to a denomination.[1] Also, it is as clear as daylight that he has been instrumental in turning many South Africans to God.

These are great credentials, and they dare not be ignored by those of us who have turned our backs on institutionalised Christianity.

But I will be lying if I say that some of us are not concerned. There’s been a lot of Dominion talk amongst some of Angus’ supporters – the type of triumphalist theology that is especially popular amongst certain segments of the Religious Right in the USA, and that sometimes gives one the impression that God is more interested in penetrating the governments of this world than establishing his own Kingdom as an alternative to them.

There are also emails flying around promoting questionable spiritual warfare tactics, and strategies to bind and loose, and recipes for breaking curses, and so on – and some of them seem to be riding on the back of Saturday’s gathering.

And then there are those who are crusading for something called a New Apostolic Reformation, and who connect their particular vision (which happens to be highly controversial) to Angus’ gatherings.

The point is that quite a few of us have lost the taste for all of this. We have been there , we have done it, we have a cupboard full of T-shirts. And so we gravitated towards a different understanding of Christianity – one that doesn’t see strongholds as places and entities outside of us to be overthrown, but as our own miserable opinions that differ from God’s wisdom and will – opinions that take our thoughts captive and leave us entitled, greedy, narcissistic and unjust, and that call for a heart circumcision followed by a progressive renewal of our minds.

At least this is how we interpret Paul’s teaching on strongholds.[2]

Of course you may differ, and indeed it is your right. I just don’t think Angus’ wagon is the place to do it. Neither do I think it is the place for promoting any of the stuff mentioned above.

You see, none of my misgivings has anything to do with Angus’ call to come and pray for our country and for one another. And so I have no objections about Saturday. On the contrary, I think it is a wonderful and noble thing for the body of Christ to show their solidarity and unite in fervent prayer. (I would have thought the same if Joe Soap organised it.)

I also think that the snooty liberal professors at some of South Africa’s famous theological faculties, who speak condescendingly about Angus and his gatherings, accomplish nothing except to provide further proof that they are in fact heretics. How can anyone with a heart for God criticize an earnest appeal to believers to unite in prayer?

This is why someone like me, who have drifted away from the big stadiums and big names, and who have no inclination of returning there or endorsing anyone’s agenda, felt a stirring within when I began to think about this particular gathering.

And this is why I decided that I will be there. We are followers of Christ. Let us pray together! What could be more wonderful than that?

But let us cut the background noise. Let us leave our pet doctrines and agendas at home. Let us commit ourselves to what this is, and not try and turn it into something else. South Africa has enough hijackers as it is.

[1] I am not trying to be nasty. Jesus spoke against ecclesiastical titles and tailoring one’s clothes for the sake of making a spiritual impression. And Paul condemned factions in the church. See Matthew 23:5-12 and 1 Corinthians 1:10-13; 2:1-5.

[2] See 2 Corinthians 10:3-5; 11:3

Death and The Prosperity Gospel

burning_money_symbol_picture_2_165377In the mid-nineties I enjoyed a rare privilege. With the help of an Afrikaans journalist I had traced the whereabouts of a man who was, at the time, the most notorious Christian in all of Southern Africa. I showed up on his Capetonian doorstep one sunny afternoon, and he kindly invited me in. What followed was one of the most memorable conversations of my life.

My fascination with him had begun many years before, whilst attending a week-long seminar where he spoke about the cross of Christ. He was by far the best Bible teacher I had ever heard, and remains so to this day.

In fact, his clarification of sin and salvation changed the course of my life.

But for a number of reasons his ministry nosedived soon after I met him, leading to an extremely public media crucifixion by the ecclesiastical establishment in South Africa. The whole affair ruined his reputation to such an extent that the remnant of his teaching ministry went underground, mostly in the form of cassette tapes. There it remains to this day.

Naturally, I was befuddled. How could a message of this profundity, this calibre, simply be wiped off a Christian landscape riddled with so many radically inferior versions of the same truths?

I was determined to find out, and hoped that my visit would reveal an answer.

It did. From the very lips of the man himself. Oh, we spoke for hours, and enough was discussed to fill a book, but a single statement stood out – one that has never left the back of my mind.

Over the two decades since then, it has both haunted and helped me countless of times.

It was simply this, and even now I can recall the moment when he uttered the words:

“I hate religion too much.”

I got it. And in that moment I knew that I was attracted to his teaching for more reasons than its sheer brilliance. I had the same problem, and it threatened to damage my work for the Lord in the very same way. I hated religion (perhaps I should say “religiosity,” to distinguish it from the true religion spoken of by James) too much. And I especially hated certain types of religiosity more than others.

Those words saved my life, for without them I would have fulfilled what I thought was God’s calling on my life: To become a crusader for the truth.

It sounds noble, doesn’t it? But we were never called to lay our lives down for the truth. We were called to lay them down for Christ, and the difference is monumental.

Note that I am speaking for myself here, and not for my friend who taught me this lesson. His hatred of religiosity came with its own hazards, and I respect him too much to speculate about them. But in my case it manifested as a dangerous substitute for God’s actual calling on my life: To forget about myself and my own offenses, and to proclaim his immeasurable greatness and the incomparable delights of losing and finding our lives in him and him alone.

So why am I going on about all of this?

Simply because I read a New York Times article this morning that stirred up all of those old emotions. And, like an old recovering addict, I had to subdue them by applying my golden line in a calculated, cognitive, emotionless manner, coupled with the closing of my eyes and a very deep breath:

“You hate the prosperity gospel too much.” 

If only you knew what it takes from me not to expound on this statement, not to explain why I hate it so much, not to at least leave you with some shred of information that may inspire you to also… you know?

The intoxicating potion is beckoning, as always, but I will refrain, albeit it with shaking hands. The glow of exposing the hucksters, of naming names, of storming into the fight… Alas, it is no longer for me. To quote Nietzsche (of all people), I fought the dragon, and in the process I became the dragon.

But I am quite happy to provide the link to the article (bet you are relieved!), for I think it is magnificently written. Also, the author has clearly, and graciously, been spared the dark offense that turned me into a poor apologist for this particular cause.

And so I heartily recommend Death, the Prosperity Gospel and Me by Kate Bowler.

 

 

What is the “Blasphemy Against the Spirit”?

crossing-crossroad-businessman-fashion-medium copyA friend recently asked a question about the “blasphemy against the Spirit” in the comments section of the “Key to Hebrews 6:4-6” post. I am posting my response here for those who may be interested. A lot of people wonder about this issue, and there are many misconceptions about it, so I hope this will clear at least some of the fog.

The Unpardonable Sin in the New Testament

The idea of an “unpardonable sin” can be traced to at least three passages in the New Testament. The first is found in the gospels and appears in Matthew, Mark and Luke. The full text in Matthew (12:22-36) reads as follows:

Then they brought him a demon-possessed man who was blind and mute, and Jesus healed him, so that he could both talk and see. All the people were astonished and said, “Could this be the Son of David?” But when the Pharisees heard this, they said, “It is only by Beelzebul, the prince of demons, that this fellow drives out demons.” Jesus knew their thoughts and said to them, “Every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand. If Satan drives out Satan, he is divided against himself. How then can his kingdom stand? And if I drive out demons by Beelzebul, by whom do your people drive them out? So then, they will be your judges. But if it is by the Spirit of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. “Or again, how can anyone enter a strong man’s house and carry off his possessions unless he first ties up the strong man? Then he can plunder his house. “Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. And so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. “Make a tree good and its fruit will be good, or make a tree bad and its fruit will be bad, for a tree is recognized by its fruit. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of. A good man brings good things out of the good stored up in him, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in him. But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned.”

The second passage is in 1 John 5:16:

If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask, and God will give him life—to those who commit sins that do not lead to death. There is sin that leads to death; I do not say that one should pray for that.

The third passage is in Hebrews 6:4-6:

It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the word of God and the powers of the coming age and who have fallen away, to be brought back to repentance. To their loss they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace. 

I dealt with the third passage here, and so I will omit it from this post.

A Work of the Spirit

Firstly, we need to notice that the Matthew 12 passage presents the ministry of the Holy Spirit in a way that is different to anything found in the first twelve chapters. Here we read Jesus’ words: “…I drive out demons by the Spirit of God…”

Secondly, we need to notice that a quote from the prophet Isaiah precedes the passage. It starts with the words: “This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah” (v17). The quote is from Isaiah 42:1-4 and paves the way for the reference to the work of the Spirit in Jesus’ ministry:

“Behold, my servant whom I have chosen,
my beloved with whom my soul is well pleased.
I will put my Spirit upon him,
and he will proclaim justice to the Gentiles.
He will not quarrel or cry aloud,
nor will anyone hear his voice in the streets;
a bruised reed he will not break,
and a smoldering wick he will not quench,
until he brings justice to victory;
and in his name the Gentiles will hope.”

Note that the passage in Isaiah points to several things that the Lord Jesus would do in his earthly ministry, but only to one thing that God the Father would do: “I will put my Spirit upon him.” It is God’s Spirit “upon” Jesus that would empower him to proclaim justice without having to quarrel, cry aloud or let his voice be heard in the streets. It is God’s Spirit who would enable Jesus to minister without breaking the bruised reed or quenching the smouldering wick, and to bring justice to victory and enable the Gentiles to hope in his name.

Why does Matthew quote the Isaiah passage? In verse 16 we read that Jesus had been healing people, and that he “ordered them not to make him known”. Matthew tells us that herein is a fulfilment of Isaiah’s prophecy. Naturally, for the whole point of the prophecy was to reveal that the active agent throughout Jesus’ ministry would be the Spirit of God and not the forceful efforts of a human being or a mere  audible testimony. That is how he would “proclaim justice” without needing to quarrel or cry, or even having people “hear his voice in the streets”. And so his order to the people not to make him known is a fulfilment of the prophecy.

A remarkable parallel of the principle embodies in Isaiah’s quote is found in Zachariah 4:6: “Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts.”

The “Anointed One” and the Kingdom

This brings us to the statement in verse 28: “If I drive out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you.” According to the Old Testament prophets, the coming of the kingdom and the appearance of the Lord’s “anointed one” were one and the same thing. According to the New Testament, the “anointing” is the Holy Spirit who comes upon a person or dwells in a person. And so Jesus is saying that the manifestation of the “anointing” is a sign that the kingdom is at hand.

It is also for this reason that Jesus’ famous reading of Isaiah 61:1-2 in the synagogue, and his subsequent statement that “this Scripture has been fulfilled in your hearing”, began with the words “The Spirit of the Lord God is upon me…” It is the Spirit-anointing that validates the ministry of Jesus as the long awaited Messiah.

Many people are in fact ignorant of the fact that the two most important words that we have in the Bible to refer to Jesus, namely “Messiah” and “Christ”, both mean exactly the same thing: The Anointed One. Messiah is a transliteration (a phonetic transcription of a word from one language into another with no regard for its actual meaning) from the Hebrew mashiach and Christ from the Greek khristós. The “Anointed One” was the future Jewish king from the Davidic line, anointed to usher in and rule in God’s kingdom.

More Than a Mere Exorcism

What we find in Matthew 12 is thus more than the testimony of a man, or a mere miraculous exorcism. We find a unique display of the Spirit’s power, with the express intention of revealing the appearance of the king and his kingdom, combined with the deposition of the “prince of this world”, the evil ruler who is identified as “the strong man”. We see here the dawn of the messianic age, the era of the Spirit’s power and conviction.

The fact that this was the intention behind the miracle can be inferred from the people’s response. They were “astonished” and asked” Could this be the son of David?” (verse 23). That was exactly the point. The “son of David” was the Messiah, the Christ, the one chosen and anointed as king of Israel, just like David was before him. Driving out demons “by the Spirit of God” was intended as a sign that the kingdom was upon the people, that the king of that kingdom was in the process of being revealed and that the messianic prophecies were being fulfilled.

This is exactly the effect that the miracle had on the people, except of course for those who refused to acknowledge and respond to the the convicting power of the Holy Spirit. They were not merely skeptical about a supposed miracle, but were in fact hardening themselves to a direct revelation from the Father, through the Spirit, that Jesus was Lord and Christ. 

The Spirit as God’s Agent of Conviction

To appreciate the above, we need to consider that the “anointing” was never intended to remain on Jesus alone, but to be distributed amongst his followers. Even though Jesus performed miracles in “the power of the Spirit”, this was intended as a mere introduction to something much greater, deeper and more lasting. God’s purpose was that all who would respond to the revelation of his Son, through the activity of his Spirit, would ultimately receive the fullness of the Spirit for themselves.

This “promise” is evident in Old Testament passages, such as Ezekiel 36:26-27:

I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my Spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. 

It is also evident from many New Testament passages, such as the following ones in John’s gospel:

But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. (14:26)

When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears he will speak, and he will declare to you the things that are to come. (16:13)

Years later, in his first epistle, John would look back on these promises and proclaim that they had been fulfilled:

But the anointing that you received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as his anointing teaches you about everything, and is true, and is no lie—just as it has taught you, abide in him. (2:27)

It is clear from these passages that the way in which God deals with and speaks to human beings in this present age is through his Spirit.  Note Paul’s words to the Corinthians:

So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. But, as it is written, “What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him”— these things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person’s thoughts except the spirit of that person, which is in him? Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. (1 Corinthians 2:9-12)

It is for this reason that the Holy Spirit is referred to as “the Spirit of truth” who “convicts the world of sin, righteousness and judgment” (John 16:8).

The End of Ignorance and the Era of Accountability

If God comes to us” through his Spirit” in this present age, then it follows clearly that the way in which to resist him is is to resist his Spirit. By resisting God’s Spirit we are, in fact, resisting the only available channel of legitimate divine communication with him, and thus all potential benefits proclaimed by and accessible through the Spirit.

Simply put, the sin against the Holy Spirit is unique because the ministry of the Holy Spirit is unique. It is a ministry of illumination, of enlightenment, and so it brings an accountability to humanity hitherto unknown to them.

Space does not permit an in depth discussion of God’s willingness to overlook human ignorance, but let us at least note that the Bible has much more to say about this than what people generally realise. The following verses provide a few examples:

The times of ignorance God overlooked, but now he commands all people everywhere to repent. (Acts 17:30)

Formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent. But I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. (1 Timoth 1:13)

And that servant who knew his master’s will but did not get ready or act according to his will, will receive a severe beating. But the one who did not know, and did what deserved a beating, will receive a light beating. Everyone to whom much was given, of him much will be required, and from him to whom they entrusted much, they will demand the more. (Luke 12:47-48)

Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more bearable on the day of judgment for Tyre and Sidon than for you. (Matthew 11:21-22)

If I had not come and spoken to them, they would not have been guilty of sin, but now they have no excuse for their sin. (John 15:22)

So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. (James 4:17)

The receive the illumination of the Holy Spirit is to have the both the problem and excuse of ignorance removed. It is for this reason that Jesus calls the rejection of the Holy Spirit an act of blasphemy. It is a willing, knowing rejection of God. It is a sin in the light and against the light. As God’s “agent” convicting a person of sin and righteousness, the Holy Spirit is the channel through which a person is led to confession, repentance and forgiveness. To resist the Holy Spirit is to willingly and knowingly resist the offer of forgiveness, and so it is a sin which cannot be pardoned on the grounds of ignorance or unintentionality.

Speaking Against the Son of Man

Note that Jesus said “Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven”. Why? 

The answer is remarkably simple: There is nothing in Jesus himself that reveals him to be the Messiah, and so to merely reject the historical Christ, without any revelation as to who he is, is on the same par as rejecting any self proclaimed prophet. It is an act of ignorance, the reason being that the ONLY way in which people could recognise Jesus as the Christ was through the convicting power of the Holy Spirit sent from the Father.

This is clear from a number of passages in the New Testament, but one stands out. When Jesus asked the disciples, “Who do people say the Son of Man is?” (See Matthew 16:13-16), their answer revealed that no one knew: “Some say John the Baptist; others say Elijah; and still others, Jeremiah or one of the prophets.” But then he asked Peter, who replied: “You are the Messiah, the Son of the living God.” Note Jesus’ words: “Blessed are you, Simon son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven.” Also note that this “revelation” from the Father was not an arbitrary incident, but one that would serve as the “rock” on which Jesus would build his church. The way in which Peter “recognised” Jesus models the way in which every future believer would recognise him – through a personal revelation from God the Father, through his Spirit. Indeed, no one can come to the Son unless the Father “draws” him or her (John 6:44).

Similarly, John the Baptist stated that Jesus was in the world, but that the world did not recognise him (John 1:10). He then went on to say to the Pharisees “among you stands one you do not know” (John 1:26). Finally, he confessed: “I myself did not know him” (verses 31 and 33). So how did John then recognise Jesus? Note his reply in verses 33-34: “The one who sent me to baptize with water told me, ‘The man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit.’ I have seen and I testify that this is God’s Chosen One.” Again, God the Father, through a work of his Spirit, revealed Jesus to be the Christ.

The same principle is evident from Paul’s statement to the Corinthians: “No one can say “Jesus is Lord” except in the Holy Spirit” (1 Corinthians 12:3). Herein is the key to the sin “against” the Spirit. According to Romans 10, “if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved”. A person can only make this confession of salvation through the Holy Spirit, Paul says, and so it follows naturally that salvation can only be rejected by resisting the Spirit.

No Forgiveness in this Age or the Age to Come

The final predicament that we face in this passage comes from the statement that anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either “in this age or in the age to come.” This has led many to believe that the sin against the Holy Spirit, once committed, becomes a permanent condition in the life of the one who has committed it. Yet this is not what the text says. It says that the penalty of the sin has eternal consequences, which is a wholly different thing. It never says that the sin itself cannot be repented from.

To understand this, imagine a doctor saying to a desperately ill patient that he has to take his tablets daily in order to get better, and then giving him a chilling warning: “If you do not take your tablets, you can never recover. Not now, not next week, not next month or next year, never ever…!” Does this mean that the curse becomes a permanent and unalterable reality if the person becomes agitated with the side effects of the tablets and throws them in the trash? Of course not. He merely needs to come to his senses, go back to the doctor for another prescription and start taking his tablets in order for their healing effects to start.

In the same way, the sin against the Holy Spirit has eternal consequences as long as it is being committed, but that does not mean that one cannot repent and yield to the Holy Spirit and find the forgiveness that has been so elusive during the time of rebellion.

Two Unpardonable Sins?

We have seen that there is only one unpardonable sin, the sin against the Holy Spirit. This oftentimes raises the question: What then about the “unsaved” – those who have never come to Christ. If they are never forgiven because of their lost state, does that mean that there are two unpardonable sins?

By now you should be able to answer this question for yourself: The sin of being and remaining “unsaved” when one is enlightened by the Holy Spirit is in fact the sin against the Holy Spirit. People who reject Christ do so by rejecting the convicting power of the Holy Spirit in their lives, not by rejecting some bearded Palestinian prophet from the first century who looks no different than thousands of male Middle-Easterners. And so Christ was really warning the Pharisees in Matthew 12 that they were alienating themselves from a salvation offered to them by resisting a display of the Spirit’s power. The era of the “Anointed One” had arrived, and, with that, the promised kingdom and deposition of Satan. This was the salvation that they had been awaiting, but now they were excluding themselves from it. During the times of “ignorance” they had the benefits of an Old Testament system of Law and sacrifice, but now they were expected to promote from the types and shadows to their realities.

A Final Word: The “Sin Unto Death”

This also answers our last question: What about 1 John 5:16’s “sin that leads to death” that is so severe that one should not even pray for those who committed it? Here it is again:

If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask, and God will give him life—to those who commit sins that do not lead to death. There is sin that leads to death; I do not say that one should pray for that.

With all of the above in mind, the question answers itself: The “sin unto death” is the unpardonable sin, the sin for which there is no advocacy or mediation. Unlike the sins committed by a “brother” that one can pray for, a prayer that God will answer by giving “life” to the brother, this sin is committed apart from Christ and the atonement. A mediatory prayer is entirely useless, for such a person is not a “brother” who qualifies for the intercessory work of the advocate.

This interpretation is clearly inferred from everything we have covered above, but one can actually find it in the immediate context of the passage. Note the words leading up to verse 16:

“And the Spirit is the one who testifies, because the Spirit is the truth… If we receive the testimony of men, the testimony of God is greater, for this is the testimony of God that he has borne concerning his Son. Whoever believes in the Son of God has the testimony in himself. Whoever does not believe God has made him a liar, because he has not believed in the testimony that God has borne concerning his Son. And this is the testimony, that God gave us eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life.”

Note that God’s testimony concerning his Son takes place through the “Spirit who testifies”, and that the one who responds in faith to this testimony receives the Son and “has life” whilst the one who rejects it “does not have life”.

This explains why we can pray for a “brother” who sins, and ask God to give him life, for he already has life and has qualified himself to be an ongoing recipient of life. Such a person’s sins are not unpardonable, for he has an advocate who speaks on his behalf. Here John echoes his earlier words “My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous” (1 John 2:1).

However, the sins of the one who does not have Christ and who does not have life (because he/she has rejected the testimony of the Spirit) are sins that lead to one place only: Death. An intercessory prayer for forgiveness is no use, for their is no advocate who speaks on his/her behalf. Such a person must first yield to the testimony of the Spirit and receive the life of the Son before we can pray for him/her as a brother or sister.

Christianity Isn’t for You

images-12At the beginning of November 2013 blogger Seth Adam Smith wrote a post entitled “Marriage Isn’t for You”. The post went viral and attracted over 24 million views within four days after its publication. No one was more surprised than Smith. He described the experience as “staggering, inspiring, overwhelming, and more than a little intimidating.”

Smith’s clever choice of a heading certainly had something to do with it. I spotted the sentence amongst a myriad of Huff Post headlines, and immediately followed the link to the article, wondering what on earth this was all about.

But the post surprised me. Contrary to expectation, and quite opposite to first impressions, it argued that marriage was never intended for self-gratification, but for the sake of one’s partner. In Smith’s own words: “A true marriage (and true love) is never about you. It’s about the person you love — their wants, their needs, their hopes, and their dreams. Selfishness demands, ‘What’s in it for me?’, while Love asks, ‘What can I give?’”

This, I would suggest, provides the real reason why the post caused such a media sensation. Not only had Smith inadvertently touched on one of the greatest mysteries of the universe, but also allowed his readers to hold the key that unlocks it.

A Profound Mystery…

Remember that rather strange sentence in Paul’s letter to the Ephesians – the one that reads: “This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church”? Remember that Paul was writing about marriage, and how marriage is an earthly reflection of a heavenly relationship?

If you do, then you may know where I am heading with this. According to Paul, the relationship between marriage and faith is a hidden one. It is a “profound mystery”, meaning that humans in general are unaware of the correlation between the two, or, if they are aware of it, they generally do not understand it too well.

It is this very ignorance that Paul addresses in the passage that contains the sentence mentioned above (Ephesians 5:21-32). In the human relationship between a husband and wife, the husband depicts Christ and the wife depicts the church, Paul says. Understand the correlation, and you can unlock the mystery of marriage.

Wives…

Beginning with the wife, Paul explains that the way for a wife to understand her role in marriage is to turn to her knowledge of Christ. There she will be confronted with a story of a lover and his beloved, and her experiential knowledge of what it means to be the beloved, that is, the one at the receiving end of the lover’s favour. She will be reminded that to be loved is a gracious and wonderful thing, a thing of acceptance and not initiation. She will be reminded that her calling is to yield, to surrender, to succumb, to be filled with the fullness of her lover’s life. Herein is ultimate satisfaction and safety, and the word that Paul chooses to embody this act of blissful concession is the word translated “submission” in most of our English Bibles.

It is this very holy and indescribable thing that the wife is to take from her walk with Christ, and bring into her marriage. This is not intended to be something mysterious or complicated. If a woman walks with God, it is as easy as taking the trusted old family recipe into a new kitchen and having exactly the same results as everyone has always had in the old one.

Husbands…

Having made this point, Paul turns his attention to the husbands. Their advice is exactly the same as their wives’, with one important distinction. What they are to bring into their marriage is not the role of the beloved, but of the lover.

This may sound daunting, but it is not supposed to be any more difficult than the preceding advice.

The man who walks with God understands that he was first loved before he could love in return. He understands that the love that saved him was the love of God, that is, a love that cannot be evoked, stirred up or earned by some ongoing performance on his part. It is something sovereign, eternal and unconditional, and it is so in all of its aspects.

To drive the point home, Paul uses the metaphor of the love that a “head” has for its very own “body”. It is a love that is birthed from an indescribable unity, and its very nature is to nurture, protect, nourish and cherish. “No one has ever hated his own body”, Paul says, and so the husband is informed in no uncertain terms what it means to be the “head” in this equation.

Mutual Submission

But there is something else that we need to notice. This act of loving “headship” on the husband’s part is not in contrast to the one of “submission” prescribed to the wife. In fact, the husband is also called to submit to the wife (see verse 21). What this means is that we are not talking about a role of submission versus one of non-submission, but of two roles of submission, albeit in two totally different ways.*

Of course the body is “submitted” to the head, but the head is in fact very much submitted to the body. Even though it initiates the animation of the body, its entire function can rightly be described as one of “service” to the body.

Is it any wonder that Christ, who is the head of the body, first introduced himself as its servant?

It is in submission that the two roles of husband and wife meet and are united. Diverse as these callings may be, they are introduced by a singular overriding and collective call: “Submit to one another out of reverence for Christ.”

What the Copy Tells Us About the Original…

This is where our friend Seth Adam’s Smith’s insight comes in. Marriage is not for me or for you, Seth points out. It is for the other. He hit the nail on the head, if you would excuse the pun. “I am there for you”, the body says to its head. “I am there for you”, the head replies to the body.

But it goes even further than this. Whilst the insight may be a novel one for some (and undoubtedly fiercely disputed by others), it underlines something else, namely the nature of what it means to be a part of that other marriage, that is, the heavenly one.

If the nature of earthly marriage is derived from heavenly marriage, and if that nature is selflessness, submission and service, then what does it in fact tell us about heavenly marriage?

Put differently, if “marriage is not for me”, then how much more is “Christianity not for me”?

As It Is In Heaven…

I realise that I’m putting the cart before the horse here. We are supposed to get our understanding of marriage from our understanding of Christianity, not the other way round.

But sometimes one sees the cart before you see the horse, and this is what has happened with Seth’s post. Whilst it does a wonderful job of telling us how to behave in marriage, it does not provide the source of that wisdom. And so we shall do well to remind ourselves that marriage is selfless for one reason only: The model that it is based upon is thoroughly selfless, from beginning to end.

Let’s start with the head of this body, Christ: Christ loved his bride selflessly. What this means is that Christ’s attraction to his bride did not spring from his own needs or desires, stirred up by the prospect of having those needs met in a union with her. Rather, it sprang from the needs of the bride, and the prospect of him fulfilling that need in her. Christ’s love was a giving love, not a taking love.

To be drawn to a person to the extent that that person needs you, rather than the extent to which you need him or her, is a strange and foreign concept in the world we live in. It turns the direction of what we understand as “love” around. Yet this is the way in which Christ loved us.

The Bible is clear about the correlation between people hungering and thirsting after God, and God’s love for them. Passages in this regard are numerous. Our need for him is what draws him to us, as upside-down as that may sound. The blessedness of the poor in spirit and those who mourn and hunger and thirst after righteousness are contrasted with the woes of those who are full and need nothing. He came for the sick, not the healthy. He is close to the brokenhearted. He resists the proud but gives grace to the humble. He sides with the returning prodigal of Luke 15, the sinful tax collector of Luke 18 and the adulterous woman of John 8. To drive the point of his strange love home, each time he does so in the presence of those who are religiously smug and unaware of their need for him.

But the passage that sketches the contrast most strikingly comes from Luke 7. Here we find the principle repeated in a narrative of another sinful woman and another Pharisee, but we also find something else. Note the following words:

One of the Pharisees asked him to eat with him, and he went into the Pharisee’s house and reclined at the table. And behold, a woman of the city, who was a sinner, when she learned that he was reclining at table in the Pharisee’s house, brought an alabaster flask of ointment, and standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears and wwiped them with the hair of her head and kissed his feet and anointed them with the ointment. Now when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, “If this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is who is touching him, for she is a sinner.” And Jesus answering said to him, “Simon, I have something to say to you.” And he answered, “Say it, Teacher.” “A certain moneylender had two debtors. One owed five hundred denarii, and the other fifty. When they could not pay, he cancelled the debt of both. Now which of them will love him more?” Simon answered, “The one, I suppose, for whom he cancelled the larger debt.” And he said to him, “You have judged rightly.” Then turning toward the woman he said to Simon, “Do you see this woman? I entered your house; you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but from the time I came in she has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven—for she loved much. But he who is forgiven little, loves little.” And he said to her, “Your sins are forgiven.”

Yet again it is the needy one who attracts Christ to her, and who receives his mercy. But the story goes one step further than the ones mentioned above, and explains how this very fulfillment of her need is transformed into a miraculous and wonderful thing, namely her love for Christ.

What we learn from this passage is that the selfless love that Christ has for those who are desperately aware of their need for him, fills them in such a way that it evokes deep gratitude and a reciprocation of that very love. Indeed, they love God because he first loved them.

At first glance this reciprocated love may seem selfish, in the sense of “I am attracted to you because of what you can do for me.” But in fact it is not. The reason why Christ can love without the anticipation of some sort of “filling” is that he is already filled by the love of the Father. And so he loves freely and without condition or ulterior motive.

Once a human being becomes the recipient of this divine love, the same miracle occurs inside of her. She is filled with the fullness of God in such a way that she no longer needs anything else, and this divine contentment manifests itself in a love that bubbles forth from a position of fullness exactly as Christ loves from a position of utter fulfillment and joy in the fullness of the Father.

Note the words of Paul’s prayer for the Ephesians:

For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith—that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God.

This fullness enables us to be attracted to others based on their needs, not ours. This fullness enables us to love one another as Christ has loved us, demanding nothing from them and anticipating no reward for our love, but desiring only to share the richness of the fullness within us.

The Insight that Transformed Karl Barth

1101620420_400Few people are aware that much of the theological genius of the legendary Swiss theologian Karl Barth can be traced back to a book that dramatically altered his understanding in this regard. It expounded the two different types of love described above, namely the love of God as opposed to the love of fallen man. This monumental work was written by Anders Nygren and the title says it all: Agape and Eros.

In Barth’s classic work Evangelical Theology, he relies heavily on Nygren and says the following about these two types of love:

Love, as Eros, is, in general terms, the primordially powerful desire, urge, impulse, and endeavor by which a created being seeks his own self-assertion, satisfaction, realization, and fulfillment in his relation to something else. He strives to draw near to this other person or thing, to win it for himself, to take it to himself, and to make it his own as clearly and definitively as possible. In Agape, however, the one who loves never understands the origin of his search as a demand inherent within himself, but always as an entirely new freedom for the other one… And because he is free for him, he does not seek him as though he needed him for himself as a means to his self-assertion and self-fulfillment…. He loves him gratis. That is to say, he desires nothing from him, and he does not wish to be rewarded by him.

The conclusion of this whole matter is astoundingly simple. If Christ has filled me with all the fullness of God, then I no longer need Christianity to do so. Then Christianity need not feed or satisfy me in any way to retain its appeal. Then my Christianity is no longer for me, but for others. Then the fellowship of the brothers and sisters need not meet the requirements of my personal checklist to qualify for my inclusion. Then I become a giver of the life that is within, wherever I am and whatever I do.

And as I do so, the words of Christ constantly prove to be true: It is more blessed to give than to receive. This type of giving does not deplete my resources, but expands and increases them. This type of love does not drain me, but reinvigorates me. As I give, God replenishes, and what could possibly be more blessed than that?

* Not everyone agrees that Ephesians 5:21 teaches mutual submission. See, for instance, Wayne Grudem’s “The Myth of “Mutual Submission”. It should be noted that most scholars who share Grudem’s views do so because they believe that the idea of “mutual submission” promotes “egalitarianism” by seriously undermining the Biblical teaching of the unique authority and leadership role of the husband in marriage. However, if we understand the term “submission” as a general category of selflessness and service, and one that underlies all the distinct callings of the members of the body, including that of husband and wife, the dilemma is solved.

A Meditation: The Presence of God as the Suspension of Time and Space, namely Eternity

home-you-wall-clock-black-bird4600-large_edd75455035dbd0e1ca6b4544dfe1a7c(The Meditation section of this blog is intended for exactly that: Meditation. A cursive reading of these posts will frustrate most readers, so it may be a good idea to skip them if you are not in the mood to think too deeply!)

Here is something to chew on for all fellow philosophical souls out there. It offers, hopefully, more than the ivory-towered entertainment that theologians and philosophers tend to indulge in, oftentimes at the expense of a real engagement with people and their problems. The reading below (right at the end of this introduction) is intended to convey something that, when correctly understood, may quite literally change the course of a person’s life. And so it is (potentially) extremely practical and applicable for our walk with Christ.

Simply put, the meditation has to do with the nature of eternity that enters the life of the regenerate, not at the moment of their physical death, but at the moment of their spiritual death and regeneration. To live in eternity is to have time and space suspended in the way that most of us experience it. We oftentimes try and interpret the idea of “eternity” from our own finite perspective of time, and we end up with time “extended” (remember the illustration of the little bird sharpening its beak on the diamond mountain?) rather than time “suspended”.

Eternity is not a “lo-o-o-ng” time, but an eternal now, which is what the meditation aims to illustrate.

The point is that a real encounter with perfection suspends the need to dwell on the past (Solomon’s prohibited question in Ecc.7:10: “Why were the old days better than these?”) or the future (The refrain of discontent: “If only…”). Of course a dwelling on the past can be negative (regret or shame rather than nostalgia, i.e. the “if only…” sentiment in reverse gear – What Martyn Lloyd Jones dubbed “Vain Regrets” in his classic Spiritual Depression) and so can be an imagined future (fear in the place of lust: “What if…”).

But even negative manifestations of retrospection and visioneering are suspended in the presence of perfection. And so the problem of sin, which is the problem of discontent and its perceived antidote “desire” (See post here), dissipates in the atmosphere of perfection. The idea that something greater lurks in the future than in the present was, of course, introduced by the serpent. I elaborated on this in two posts here and here and will refrain from doing so in this post.

A final word: The normal Christian life is clearly designed by God to frustrate our projections of an idealised future inhabited by an idealised self, for this is the essence of what it means to fall into the power of the evil one, as the Eden tragedy reminds us. It is also, I believe, this idea that will contribute to Scripture’s “great apostasy” more than any thing else, and I suspect it has already begun. An “imagined self” lies at the heart of all idolatry. It deceived the first Eve, who typified the bride of Christ, and it will deceive the second Eve, the church herself. Satan’s strategy has not changed, and neither has our gullibility.

And so God has been busy since the fall to frustrate our most pronounced idolatrous tendency, namely the tendency to compensate for the curse by constructing curse-free images in our imagination – dreaming of perfect tomorrows to compensate for painful yesterdays and frustrating todays:

 • Note that God’s manna, the bread from heaven who is Christ, lasts for one day only.
 • Note that the exodus was designed to frustrate the very idolatrous excitement that made the people sing the song of Moses (Ex.15) whilst anticipating milk and honey instead of daily bread. Note that the way in which God “tested” them, to see “what was in their heart, whether they would serve him or not”, was by frustrating their future expectations.
 • Note that the lesson following the test (See Deut.8:3 and on) did not only have to do with substance (every word of God instead of bread alone), but with timing (a daily partaking in the place of an anticipated future).
 • Note that the stubborn refusal of the “imagined future” to come to realisation inspired the act of forcing it into existence through a golden calf.
 • Note the correlation between the golden calf event and Nebuchadnezzar’s “golden image” which he constructed in response to God’s revelation that his rule was but a temporary and ultimately futureless one.
 • Note Jesus’ reference in Matthew 6 to the gentiles “running after these things”, namely the concern about tomorrow and how to prepare for it.
 • Note Jesus’ response in Luke 12 to a man who was worried that he would not receive his anticipated inheritance from his brother. This response included a story in which Jesus contrasts the birds and flowers, who receives daily from the hand of God, with the rich man who spend his entire life storing up for a perfect future – one that was taken from him as it arrived.
 • Note the fact that the benefits of the most famous “Lord’s Prayer” lasts only for one day only, and that it has to be repeated every day – in the day for the day.
 • Note that the great revelation of what it means to be a disciple hinges on a single statement, namely to “take up your cross daily”.
 •  Note James’ condemnation of the rich who say “tomorrow we will…”
 • Note those verses in the middle of the saddest book in the Bible, Lamentations, that beam forth like a light out of darkness: “His mercies never come to an end. They are new every morning…”
 • And note that the only legitimate “hope” in Scripture is the hope of the resurrection, and herein is our visionary instincts satisfied. “It is a peculiarity of man that he can only live by looking to the future, and this becomes his salvation in the most difficult times of his existence”, wrote Frankl in Man’s Search for Meaning. He was right, and the observation made him famous. But of course he never pointed out that this peculiarity of man was intended to draw his gaze from the present age to the age to come, and not to some imagined future within the present age.

There is more, but I think the point has been made. With the above in mind, the promised reading:

The Presence of God as the Suspension of Time and Space, namely Eternity

The “here” of space and the “now” of time intersect in an eternal concept called “presence”, signifying both locality (you are “with” us, that is, you are “present” as opposed to “absent”) and interval or moment (you are so at the “present”, as opposed to the “past” or “future”). We therefore see that the presence of a person cannot be due to recollection or projection. Both the past and the future make existence impossible as it obliterates presence.

Thus, for the self to be alienated from the self, resulting in the tragic and inevitable annihilation of the self, what we term “death”, the self must be removed from the present into the past or the future. This removal we see expressed in the shift from the divine “I am” (Ex.3:14) to the demonic “I will” (Is.14:13-14). The latter we can refer to as the appearance of “becoming” in the place of “being”.

Existence stands opposed to imagination. Presence is immune to imagination, for the reality of presence overrides imagery, but the past and the future is bound to imagination. This means that the self of the past or the future is of necessity an image, and that it is dead. It has departed from the intersection of the present. “I will” is death, “I am” is life.

“I will” is the confession that removes one from the eternal moment of the present. This experience of death is felt in the sentiment of desire, and it is kept alive by the sentiment of anticipation. To desire is death. To anticipate is death. The image is always desired and anticipated, and it always destroys presence.

Needless to say, the death resulting from “I will” (The devil in Is.14) is transferred through the code “you will” (the serpent to Eve in Gen.3) and collectively expressed in the confession “we will” or “let us” (the builders of the tower of Babel in Gen.11). The seed of death is transmitted in this manner.

For the destruction of the unity between two selves, i.e. between two or more individuals, the same annihilation is called for, namely the exchange of “we are” (“I am” in the collective sense, the confession of identity found and celebrated) for “let us” (identity as a wish dream, the anticipation of “a name for ourselves”). Babel does not only provide the historical narrative of disunity, but also the cause thereof, namely the act of collective visioneering. Images relate no more than phantoms, this story teaches us.

The incarnation of Christ was the intersection of time and space, and it restored the possibility of fellowship as a reality and not a dream. Naturally, for when time and space collide, they do so in a third reality namely “presence” or “eternity”. Note that “presence” does not exist alongside time and space, but in the place thereof, as illustrated by the following graphic:

Screen Shot 2015-07-17 at 2.34.33 PM

Of course we can expand on it by filling in the blank spaces:

Screen Shot 2015-07-17 fixed

And here is the conclusion of the matter: To walk in an exceptional manner with Christ is to apprehend him in the moment, not to anticipate him sometime in the future of this age (The second coming excluded, as that is the beginning of the age to come). A projection of his presence to an imaginary idealised setting (next week’s church service, next month’s healing revival, my spirituality if I can only…, etc.) is to be left without that presence in the now, for how can we throw something towards the future and still cling to it?

To abide in Christ, and to fellowship with the body, can only happen in the now. Presence and present is inseparable. Herein is the antidote to the curse of good intentions never carried out. Herein is true contentment and the annihilation of desire. Herein is the experience of the fullness of God. Herein is the eternal Sabbath. Herein is the fulfilment of the law. Herein is the love of God.